Tokyo Metropolitan Government
Official Video Channel

Menu
EXCELLENT COMPANY (2) Supported by Tokyo SME Support Center
2016.02.18 53views

ลวดลายอันงดงามนี้ได้สร้างขึ้นจากงานทำมือของช่างฝีมือด้วยความใส่ใจและพิถีพิถันออกมาเป็นงานศิลปะที่มีหนึ่งเดียวในโลก
กำเนิดกิจการมาแล้ว 116 ปี ผลิตและจำหน่าย "เอโดะคิริโกะ"ผลงานศิลปะที่สืบทอดความมีเอกลักษณ์แบบญี่ปุ่น

read more
Related Videos